Στον Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄84) και ειδικότερα στο άρθρο 14, προβλέπεται η τήρηση Ειδικού βιβλίου της επιχείρησης το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Στο βιβλίο αυτό, ο τεχνικός ασφάλειας της επιχείρησης καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για θέµατα ΑΥΕ και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων (παράγραφος 1), καθώς και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων συµβάντων, σε περίπτωση ατυχήµατος (άρθρο 43 §2β).

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. Στο ίδιο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, ο ιατρός εργασίας, εφόσον προβλέπεται, καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων (ν.3850/2010, άρθρο 17 §1).

Το βιβλίο αυτό καθιερώθηκε το 1985 όπου η δυνατότητα απασχόλησης του ίδιου του εργοδότη ως τεχνικού ασφάλειας δεν υπήρχε.

Λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω αναφερθέντων και µε το δεδοµένο ότι η αναθεώρηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου πρακτικά καθυστερεί, και µε στόχο την απλοποίηση των διοικητικών πράξεων και τη µείωση του πρόσθετου διοικητικού κόστους, η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική.

Οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που οι ίδιοι οι εργοδότες µπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Τεχνικού ασφάλειας, εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, φαίνονται στο παράρτηµα της σχετικής εγκυκλίου.