Skip to main content Skip to search

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στο προσωπικό της εκάστοτε επιχείρησης περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ασκήσεις εκκένωσης – χώρος συγκέντρωσης & καταγραφής κοινού,
 • Επίδειξη χρήσης πυροσβεστήρων,
 • Ορθή Χρήση ΜΑΠ,
 • Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα,
 • Χειροκίνητη διακίνηση φορτίων,
 • Χρήση Μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • Προστασία από χημικούς – τοξικούς παράγοντες,
 • Εργονομία στους χώρους εργασίας – ορθή στάση σώματος,
 • Σχεδιάγραμμα διαφυγής – διάσωσης,
 • Σήμανση – σηματοδότηση επικίνδυνων χώρων & ουσιών,
 • Τεύχος συντήρησης & ελέγχου μηχανοστασίων – αντλιοστασίων.

Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πρέπει να είναι διαδραστική και εξελισσόμενη, σύμφωνα πάντα με τις καινούριες τεχνολογίες και νομοθεσίες.

Για να επιτευχθεί αυτό εστιάζουμε στα εξής:

 • Γιατί συμβαίνουν τραυματισμοί και θανατηφόρα ατυχήματα στους εργασιακούς χώρους;
 • Γιατί συχνά δεν υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας για τις μηχανές;
 • Γιατί στους εργασιακούς χώρους υπάρχει τόση ζέστη και τόσος θόρυβος;
 • Ποιες χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας βάζουν την υγεία σε κίνδυνο;
 • Ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά εργασίας που εξασφαλίζουν ένα αίσθημα ευεξίας;
 • Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας;
 • Ποιοι εθνικοί νόμοι και ποιοι κανονισμοί, σχετικά με την εργασία, ισχύουν και πώς εφαρμόζονται;
 • Πώς μπορούν οι ισχύουσες συνθήκες ασφάλειας, υγιεινής και εργασίας να βελτιωθούν, για να γίνει η εργασία πιο ανθρώπινη;
 • Ποια είναι η διαδικασία αναγγελίας ενός ατυχήματος;
 • Πως κρίνεται εάν ένα ατύχημα είναι σοβαρό ή όχι για να αναγγελθεί;
 • Τι συμβαίνει μετά από ένα ατύχημα;
 • Υπάρχει κάποια καθιερωμένη διαδικασία για τη διερεύνηση ενός ατυχήματος;
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο για το προσωπικό, μέσα από τις απαντήσεις του οποίου προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τους κινδύνους που υποβόσκουν στους χώρους εργασίας. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων.

Οι άνθρωποι. Ο τρόπος εργασίας μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους πρόκλησης ενός ατυχήματος. Συνεπώς, όλη η εργασία θα πρέπει να οργανώνεται με βάση την προσωπική αντίληψη των εργαζομένων. Ο εργοδότης είναι κυρίως υπεύθυνος για την οργάνωση και το σχεδιασμό του χώρου εργασίας. Στους σημαντικούς παράγοντες περιλαμβάνονται:

 • Η εμπειρία από την εργασία. Τα πρώτα στάδια μιας νέας εργασίας ή μιας καινούργιας διαδικασίας είναι συνήθως και τα πιο επικίνδυνα. Το ίδιο συμβαίνει όταν ένα άτομο αλλάζει επάγγελμα.
 • Τα ατυχήματα προκαλούν και ανθρώπινο πόνο και σημαντικές δαπάνες, όσον αφορά στην απώλεια της παραγωγής και τις υλικές καταστροφές.
 • Πληροφορίες και οδηγίες, όσον αφορά στις μεθόδους εργασίας και τους κινδύνους που εγκυμονούν.
 • Ηλικία. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τραυματίζονται ευκολότερα, π.χ. όταν πέφτουν. Γενικά, η όραση και η ακοή μειώνονται με την πάροδο της ηλικίας.

Αυτοί είναι μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόκληση εργατικών ατυχημάτων.

Ορισμένες οδηγίες ασφάλειας για την εργασία

Εξοπλισμός ανύψωσης και μεταφοράς

 • Το ανώτατο βάρος φορτίου πρέπει να γνωστοποιείται και να τηρείται.
 • Ο εξοπλισμός ανύψωσης και τα ανυψωτικά οχήματα πρέπει να περνάνε από τακτικό έλεγχο.
 • Ο εξοπλισμός ελέγχου και ασφάλειας πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
 • Καμιά εργασία δεν πρέπει να εκτελείται κάτω από φορτία μεταφερόμενα εναερίως.
 • Τα φρένα και ο μηχανισμός διακοπής της λειτουργίας των μηχανών πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Ηλεκτρική ασφάλεια

 • Οι ηλεκτροκίνητες μηχανές και ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
 • Τα μέρη από τα οποία περνάει ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να φέρουν στρώση μόνωσης.
 • Τα ακάλυπτα μέρη των ηλεκτροκίνητων μηχανών και εργαλείων πρέπει να είναι γειωμένα.
 • Τα καλώδια τροφοδοσίας μηχανών πρέπει να στερεώνονται πάνω στους τοίχους.
 • Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία ηλεκτρικού τόξου ή το τράβηγμα των καλωδίων, ειδικά κοντά σε δεξαμενές με εκρηκτικά αέρια.
 • Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαλαντέζες που τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και φέρουν μονωτικό πλαίσιο.

Συγκόλληση

 • Ο χώρος εργασίας να απομονώνεται.
 • Οι φιάλες αερίου να τοποθετούνται σε μία βάση και να αποθηκεύονται σε αρκετή απόσταση.
 • Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή μία προστατευτική μάσκα προσώπου.
 • Να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια.
 • Να υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού κατά την διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης.
 • Τα καλώδια να είναι μονοκόμματα και χωρίς ελαττώματα.
 • Απαγορεύεται η συγκόλληση κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Έλεγχος των μηχανημάτων

 • Να παρέχονται οδηγίες ασφάλειας και συντήρησης.
 • Να παρέχονται όλα τα αναγκαία συστήματα προφύλαξης.
 • Τα μηχανήματα να είναι σωστά μονωμένα κατά των κινδύνων που προκαλούνται από τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Τα μηχανήματα να είναι σταθερά.
 • Να είναι αδύνατη η απροσδόκητη λειτουργία διακοπτών ή μοχλών.
 • Να αναγνωρίζονται εύκολα οι διακόπτες κινδύνου (για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης).
 • Το μηχάνημα να είναι εύκολο να εγκατασταθεί.

Εξοπλισμός για την παροχή πρώτων βοηθειών και για την κατάσβεση των πυρκαγιών

 • Να παρέχεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για την παροχή πρώτων βοηθειών και να ελέγχεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Σε κάθε βάρδια να είναι παρόντα άτομα ικανά να παράσχουν πρώτες βοήθειες.
 • Να παρέχεται κατάλληλος εξοπλισμός για την κατάσβεση των πυρκαγιών.
 • Ο εξοπλισμός για την κατάσβεση των πυρκαγιών να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
 • Να γνωστοποιούνται οι χώροι, στους οποίους έχει τοποθετηθεί ο εξοπλισμός για την κατάσβεση των πυρκαγιών.
 • Οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στη χρήση του εξοπλισμού για την κατάσβεση των πυρκαγιών.
 • Να γνωστοποιούνται οι αριθμοί τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης.
Εκπαίδευση